Stationsstraat 55, 5683BB, BEST (NL)
+31612136229
info@tantichianti.nl

Algemene Voorwaarden

Italiaanse kwaliteitswijnen en meer

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de
klant en Tantichianti.

Aanbiedingen en
overeenkomst

1. Indien het product waarop de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de
aanbieding.

2. Tantichianti kan niet aan een aanbieding
worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel
van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Tantichianti is gerechtigd bestellingen te
weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tantichianti dit zo spoedig mogelijk
mee na ontvangst van de bestelling.

4. Tantichianti levert geen producten aan
personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart
de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

5. De geleverde flessen kunnen afwijken van de
afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het
recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel
schadevergoeding van Tantichianti te vorderen.

   
Prijzen en betalingen

1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in
euro’s inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen, die van
overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling-en verzendkosten, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Alle betalingen dienen volledig te zijn
voldaan via bankoverschrijving, Ideal of Rabo betaalverzoek, alvorens
tot levering van de goederen kan worden overgegaan.

3. Indien de klant in gebreke blijft , behoudt
Tantichianti het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen.

4. Alle aan de klant geleverde zaken blijven
eigendom van Tantichianti , totdat  alle bedragen die de klant
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan
Tantichianti zijn voldaan.

   
Levering

1. Leveringen vinden plaats in veelvouden van 1 of meer flessen. De levering zal dezelfde of de eerstvolgende werkdag plaatsvinden tenzij anders vermeld. 

2. Levering vindt plaats in Nederland. Mogelijkheid en voorwaarden voor levering buiten Nederland kan na onderling overleg tussen Tantichianti en klant nader worden bepaald.

3. Levering vindt plaats op het door koper
opgegeven lever adres en is voor rekening van de koper.

4. Verzendopties en bijbehorende bezorgkosten worden op de website getoond voor verzending binnen Nederland. Gratis levering op DHL Servicepunt is mogelijk voor bestellingen vanaf EUR 45,-. Gratis bezorging op (huis)adres is gratis voor bestellingen vanaf EUR 60,-. Mogelijkheid en voorwaarden voor levering buiten Nederland kan na onderling overleg tussen Tantichianti en klant nader worden bepaald.

5. Tantichianti maakt bij de fysieke
distributie van de bestellingen van de koper gebruik van derde partijen. De
bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) aangeboden.
Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour
gezonden aan Tantichianti. Kosten van deze retourzending en het opnieuw
versturen zijn voor rekening van de koper.

6. Tantichianti is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van
de koper niet op voorraad is of de levertijd wordt overschreden,  wordt
hierover schriftelijk contact ( via E-mail) met de koper opgenomen. In dat
geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit
schriftelijk aan Tantichianti te melden.

7. Eventueel in het kader van voorgaand artikel
reeds door de koper gedane betalingen, worden zo spoedig mogelijk nadat
Tantichianti het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen,
teruggestort op de rekening van de koper.

   
Overmacht

1. Tantichianti is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd
wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Tantichianti geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Tantichianti niet in staat is haar verplichtingen blijvend of
tijdelijk na te komen.

2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen
transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen bij
Tantichianti of leveranciers van Tantichianti .

   
Reclame

1. De koper is gehouden het geleverde te
onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.

2. Eventuele gebreken dienen binnen 3 dagen na
levering schriftelijk en gespecificeerd aan Tantichianti kenbaar te worden
gemaakt, onder vermelding van het ordernummer, bij gebreke waarvan elke
aanspraak jegens gebruiker vervalt.

3. De koper dient Tantichianti in de
gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Tantichianti zal de klacht
binnen 3 werkdagen in behandeling nemen en de koper hierover schriftelijk
berichten.

4. Door Tantichianti wordt het retourproces met
de koper besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de koper wordt het
orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons
magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor
administratiekosten in rekening te brengen.

   
Retouren

1. Koper heeft het recht om zonder opgave van
redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen,
ingaande de dag na ontvangst van de producten.

2. Indien de koper de overeenkomst wenst te
ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan Tantichianti te melden. De koper
dient het product, na overleg met Tantichianti , te sturen naar een door
Tantichianti vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de
originele verpakking worden geretourneerd en compleet, ongebruikt en
onbeschadigd zijn. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico
voor het verzenden te dragen.

3. Indien de koper reeds enige betaling heeft
verricht op het moment dat de koper de overeenkomst heeft herroepen, zal
Tantichianti binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde product,
opdracht geven tot terugstorting op rekening van de koper.

4. Tantichianti behoudt het recht voor om de
geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds
betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van
de afkoelingsperiode wordt gemaakt.

5. Indien een product wordt geretourneerd, dat
naar oordeel van Tantichianti schade heeft opgelopen, die aan een handeling of
nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins van het risico van de koper
komt, zal Tantichianti de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
Tantichianti heeft het recht om de waardevermindering van het product als
gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in
mindering te brengen.

   
Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de geleverde goederen gaat
over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico tijdens
transport van het door de koper bestelde product is voor Tantichianti . Op het
moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als
aflevering beschouwd kan worden, gaat het  risico van het product over op
de koper.

   
Aansprakelijkheid

1. Indien Tantichianti aansprakelijk mocht
zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.

2. Tantichianti is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Tantichianti is uitgegaan van
door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

3. Indien Tantichianti aansprakelijk mocht zijn
voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag,
althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

4. De aansprakelijkheid van Tantichianti is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.

5. Tantichianti is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van
de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Tantichianti .

  
Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Tantichianti
en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Onverminderd het recht van Tantichianti een
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen
geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tantichianti , tenzij de
kantonrechter bevoegd is.

Identiteit van
de ondernemer

Tantichianti is een V.O.F. van de vennoten
Daniël Mogendorff en Monique Mogendorff-Dijks

Adres : Stationsstraat 55

Telefoonnummer : +31 6 1213 6229

E-mailadres : info@Tantichianti .nl

KvK nummer: 75552108

BTW nummer : B01 NL8603.21.150.B01