Stationsstraat 55, 5683BB, BEST (NL)
+31612136229
info@tantichianti.nl

Algemene Voorwaarden

Italiaanse kwaliteit wijnen

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Tantichianti.

Aanbiedingen en overeenkomst

1. Indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de aanbieding.

2. Tantichianti kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Tantichianti is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tantichianti dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

4. Tantichianti levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

5. De geleverde flessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Tantichianti te vorderen.

    Prijzen en betalingen

1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling-en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Alle betalingen dienen volledig te zijn voldaan via bankoverschrijving, Ideal, Tikkie of Rabo betaalverzoek, alvorens tot verzending van de goederen kan worden overgegaan.

3. Indien de klant in gebreke blijft , behoudt Tantichianti het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen.

4. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Tantichianti , totdat  alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Tantichianti zijn voldaan.

    Levering

1. Leveringen vinden plaats in veelvouden van minimaal 1 of meer flessen. De levertijd bedraagt maximaal 7 werkdagen, tenzij anders vermeld. Meestal zal de levering binnen 3 werkdagen plaatsvinden

2. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.

3. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven lever adres en is voor rekening van de koper.

4. Tantichianti rekent standaard  € 6.95 bezorgkosten per bestelling binnen Nederland (m.u.v. de waddeneilanden) tenzij dit op de website anders staat aangegeven.

5. Tantichianti maakt bij de fysieke distributie van de bestellingen van de koper gebruik van derde partijen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) aangeboden. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden aan Tantichianti. Kosten van deze retourzending en het opnieuw versturen zijn voor rekening van de koper.

6. Tantichianti is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is of de levertijd wordt overschreden,  wordt hierover schriftelijk contact ( via E-mail) met de koper opgenomen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Tantichianti te melden.

7. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de kloper gedane betalingen, worden zo spoedig mogelijk nadat Tantichianti het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de rekening van de koper.

    Overmacht

1. Tantichianti is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tantichianti geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tantichianti niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.

2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen bij Tantichianti of leveranciers van Tantichianti .

    Reclame

1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.

2. Eventuele gebreken dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Tantichianti kenbaar te worden gemaakt, onder vermelding van het ordernummer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

3. De koper dient Tantichianti in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Tantichianti zal de klacht binnen 3 werkdagen in behandeling nemen en de koper hierover schriftelijk berichten.

4. Door Tantichianti wordt het retourproces met de koper besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de koper wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

    Retouren

1. Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.

2. Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan Tantichianti te melden. De koper dient het product, na overleg met Tantichianti , te sturen naar een door Tantichianti vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de originele verpakking worden geretourneerd en compleet, ongebruikt en onbeschadigd zijn. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de koper reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst heeft herroepen, zal Tantichianti binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde product, opdracht geven tot terugstorting op rekening van de koper.

4. Tantichianti behoudt het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.

5. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar oordeel van Tantichianti schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins van het risico van de koper komt, zal Tantichianti de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Tantichianti heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

    Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de geleverde goederen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico tijdens transport van het door de koper bestelde product is voor Tantichianti . Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het  risico van het product over op de koper.

    Aansprakelijkheid

1. Indien Tantichianti aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Tantichianti is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Tantichianti is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

3. Indien Tantichianti aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Tantichianti is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Tantichianti is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tantichianti .

   Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Tantichianti en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Onverminderd het recht van Tantichianti een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tantichianti , tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Identiteit van de ondernemer

Tantichianti is een V.O.F. van de vennoten Daniël Mogendorff en Monique Mogendorff-Dijks

Adres : Stationsstraat 55

Telefoonnummer : +31 6 1213 6229

E-mailadres : info@Tantichianti .nl

KvK nummer: 75552108

BTW nummer : B01 NL8603.21.150.B01